Chứng Từ

Các thiết bị máy tính công nghiệp do Công Ty TNHH Nextech Việt Nam bán ra đều bao gồm CO CQ bản sao y đơn vị nhập khẩu, các yêu cầu về Invoice, Packing List, Bill of Lading, Tờ khai hải quan xóa giá ... bản sao y hoặc công chứng sẽ được đáp ứng theo từng đơn hàng , dự án cụ thể.